Stadgar för Lokal Kennelklubb

Antagna vid ordinarie Länsklubbsfullmäktige 2019, att gälla från 2020-01-01

En lokal kennelklubb är en del av en länsklubb som tillsammans med specialklubbar, verksamhetsklubbar, genom särskilt tecknade avtal anslutna klubbar och ungdomsklubb utgör de direkta medlemsorganisationerna i Svenska Kennelklubben (SKK) – hundägarnas riksorganisation – och är, liksom de andra medlemsorganisationerna inom SKK, ideella föreningar.

Lokalklubb och andra klubbar anslutna till SKKs direkta medlemsorganisationer benämns indirekta medlemsorganisationer. Begreppet medlemsorganisationer avser såväl de direkta som de indirekta medlemsorganisationerna.

En länsklubb har en samordnande roll för alla medlemsorganisationer i SKK inom länsklubbens geografiska område.

Lokalklubb är beteckningen för en lokal kennelklubb som utgör en del av en länsklubb. Lokalklubben ska agera för länsklubbens och lokalklubbens gemensamma mål inom ett avgränsat geografiskt område, om vilket länsklubbens styrelse fattat beslut.

Länsklubbens styrelse fattar beslut om att bilda en lokalklubb.

Av lokalklubbens namn ska det geografiska området framgå (kommun, kommundel eller motsvarande). I lokalklubbens namn ska ordet kennelklubb förekomma.

Lokalklubbens verksamhet regleras dels av Stadgar för lokalklubb, dels i tillämpliga delar Stadgar för länsklubb, Stadgar för SKK samt SKKs regler och riktlinjer samt av länsklubben fattade beslut.

 

§ 1  Mål

Mål För lokalklubb, länsklubb och SKKs övriga medlemsorganisationer gäller det gemensamma målet att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hund, hundägaren och hundägandet genom att:

• Att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar.

• Att informera och sprida kunskap om hundens beteenden, dess fostran, utbildning och vård.

• Att bevaka och arbeta med frågor, som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet.

• Att skapa och bevara goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.

• Att främja och utveckla goda former av hundsport. 

 

§ 2 Verksamhet

Lokalklubben har en sammanhållande verksamhet inom sitt geografiska område. För att nå det uppsatta målet ska lokalklubb i samråd med länsklubbens styrelse:

1. Informera och sprida kunskap om SKK, länsklubben och den egna klubben, dess mål, organisation och arbetsformer.

2. Ge medlemmarna service och stöd i arbetet med hunden samt bevaka och arbeta med frågor som har allmänt intresse för hundägaren och hundägandet.

3. Ordna egna aktiviteter och medverka i länsklubbens lokala aktiviteter.

4. Samarbeta med i området verkande medlemsorganisationer inom SKK och därmed underlätta för hundägaren och hundägandet i relationerna med myndigheter, institutioner och andra samhällsfunktioner på det lokala planet.

5.Medverka vid länsklubbens utställningar och annan officiell verksamhet anordnad av länsklubben.

6. Kontinuerligt bedriva medlemsvärvning.

7. Utbilda förtroendevalda samt funktionärer till de verksamheter som klubben bedriver.

 

§ 3 Medlemsskap

Moment 1 Lokalklubb

Lokalklubb är medlemsorganisation i länsklubb. Länsklubb är direkt medlemsorganisation i SKK.

Lokalklubb har rätt att skriftligen till länsklubben begära att få upphöra som medlem i organisationen. Länsklubbens styrelse kan besluta att lokalklubben ska upphöra om klubben:

• Har låg aktivitet.

• Har få medlemmar.

• Inte utövar den stadgeenliga verksamheten.

• Åsidosätter bestämmelser och föreskrifter utfärdade av SKK.

• I övrigt inte fullgör sina skyldigheter enligt de stadgar som gäller för klubben. Länsklubbens styrelse kan även besluta att lokalklubben ska upphöra om klubben handlar på sätt som är ägnat att skada eller motverka SKKs och/eller medlemsorganisationernas mål och verksamhet, eller att skada medlemmarnas eller allmänhetens förtroende för SKK eller någon av dess medlemsorganisationer.

Innan beslut om lokalklubbs upphörande fattas av länsklubbsstyrelsen ska länsklubbens och lokalklubbens revisorer ha beretts tillfälle att yttra sig liksom lokalklubbens styrelse.

Moment 2 Lokalklubbsmedlem

Enskild person kan bli medlem i lokalklubb. Styrelsen beviljar medlemskap. Beslut om medlemskap kan inom ett år upphävas av SKK.

Länsklubbens styrelse kan i samråd med lokalklubbens styrelse bevilja medlemskap i lokalklubben för person som inte är bosatt inom lokalklubbens geografiska område.

Lokalklubbsmedlem ska följa SKKs stadgar, regler och riktlinjer samt vårda de hundar medlemmen har ansvar för i enlighet med beprövad erfarenhet, så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av kennelkonsulent eller annat behörigt kontrollorgan.

Medlemskap i lokalklubben upphör om medlem begär sitt utträde ur lokalklubben, inte inom föreskriven tid betalar sin medlemsavgift eller genom beslut av SKKs disciplinnämnd blir utesluten ur någon av SKKs medlemsorganisationer.

Medlem i någon av SKKs medlemsorganisationer som uteslutits genom beslut av Disciplinnämnden, får inte åter antas som medlem annat än efter tillstyrkan av Disciplinnämnden. Den som begärt utträde ur någon av SKKs medlemsorganisationer efter det att han/hon anmälts till Disciplinnämnden, bör inte återtas som medlem annat än efter Disciplinnämndens tillstyrkan.

Person som är anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas som ledamot eller suppleant av styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av organisationen anställningen avser. Sådan person kan inte heller väljas som delegat till Kennelfullmäktige.

 

§ 4 Medlemsavgift

Lokalklubbsmedlem ska årligen till lokalklubben betala medlemsavgift med det belopp som ordinarie lokalklubbsårsmöte fastställer.

För de avgifter lokalklubben ska betala till länsklubben, enligt stadgar för länsklubb, svarar lokalklubben.

 

§ 5 Verksamhetsår och mandatperiod

Lokalklubbens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår.

Med mandatperiod för personer som väljs enligt stadgarna avses i dessa stadgar tiden från det lokalklubbsårsmöte, vid vilket valet skett, till och med det årsmöte som mandatperioden avser.

 

§ 6 Organisation 

Moment 1

Den lokala organisationen består av:

• Lokalklubbsårsmöte

• Lokalklubbsstyrelse

• Revisorer

• Valberedning

 

§ 7 Lokalklubbsårsmöte

Lokalklubbsårsmöte är lokalklubbens högsta beslutande organ utom i de ärenden där annat föreskrivs i Stadgar för länsklubb eller i SKKs stadgar.

Moment 1

Vid lokalklubbsårsmötet har medlem yttrande-, förslags- och rösträtt.

Varje medlem har en röst från och med det år under vilket han/hon fyller 16 år.

Moment 2 Ordinarie lokalklubbsårsmöte

Ordinarie lokalklubbsårsmöte ska hållas varje år senast 14 dagar före länsklubbens ordinarie länsklubbsårsmöte. Tid och plats för mötet fastställs av lokalklubbsstyrelsen.

Kallelse till ordinarie lokalklubbsårsmöte ska senast 14 dagar före mötet vara utlyst i lokalklubbens medlemstidning och/eller klubbens hemsida eller ske genom personligt meddelande via e-post eller brev till de medlemmar som finns upptagna i senast tillgängliga medlemsförteckning. För kallelsen svarar lokalklubbsstyrelsen.

Senast sju dagar före ordinarie lokalklubbsårsmöte ska minst ett exemplar av följande handlingar finnas tillgängliga för medlem i lokalklubben på tid och plats som styrelsen fastställer. I kallelsen ska anges var handlingarna finns tillgängliga och från vilket datum. 

• Lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkningar.

• Revisorernas berättelse.

• Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget.

• Valberedningens förslag.

• Uppgift om de övriga ärenden som ska behandlas enligt denna paragraf, moment 2 punkt 16.

Ordinarie lokalklubbsårsmöte öppnas av lokalklubbens ordförande eller av annan person som styrelsen utser.

Vid ordinarie lokalklubbsårsmöte ska följande ärenden förekomma:

1. Justering av röstlängd.

2. Val av ordförande för mötet.

3. Styrelsens anmälan om protokollföring vid mötet.

4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. De valda justerarna är dessutom rösträknare.

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av medlem och av personer enligt § 7 moment 3 i dessa stadgar.

6. Frågan om lokalklubbens medlemmar blivit stadgeenligt kallade.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse.

8. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om uppkommen vinst eller förlust.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan som godkänts av länsklubbsstyrelsen.

11. Beslut om styrelsens förslag till rambudget för kommande verksamhetsår samt beslut om medlemsavgift för lokalklubbens medlemmar.

12. Beslut om antalet ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter enligt§ 8 moment 2 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

13.Val av en revisor och en revisorsuppleant enligt § 9.

14.Val av ledamöter i valberedning samt utseende av sammankallande enligt§ 10.

15. Beslut om omedelbar justering av punkterna 12–14.

16. Övriga ärenden som av lokalklubbsstyrelsen hänskjutits till lokalklubbsårsmötet eller som av medlem anmälts till styrelsen för behandling på mötet.

Anmälan om sådant ärende ska vara skriftlig och ha inkommit till styrelsen senast tre veckor innan mötet hålls. Till ärendena ska styrelsen avge utlåtande och förslag till beslut.

Väcks vid ordinarie lokalklubbsårsmöte förslag i ett ärende som inte finns upptaget under punkt 16 kan, om mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

Eventuell reservation mot årsmötets beslut i ett ärende ska lämnas skriftligt. Den underskrivna reservationen ska lämnas till mötesordförande och av denne anmälas innan mötet förklaras avslutat.

Ordinarie lokalklubbsårsmöte avslutas av lokalklubbens ordförande eller vid dennes frånvaro, av årsmötets ordförande.

Moment 3 Närvarorätt

Vid lokalklubbsårsmöte äger följande personer rätt att närvara och har rätt att yttra sig men inte rätt att delta i beslut. De har också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening.

• Ledamot och suppleant i länsklubbens styrelse.

• Av ordinarie lokalklubbsårsmöte vald ordförande för mötet.

• Av ordinarie lokalklubbsårsmöte vald revisor och revisorsuppleant.

• Av länsklubbens styrelse utsedd revisor.

Är någon ovan nämnd person medlem i lokalklubben gäller för denne samma som för annan medlem.

Lokalklubbsstyrelsen får bjuda in gäster till lokalklubbsårsmöte. Gästerna har rätt att närvara under förhandlingarna om lokalklubbsårsmötet inte beslutar annat. Lokalklubbsårsmötet kan medge gäster rätt att yttra sig under pågående förhandling.

Moment 4 Extra lokalklubbsårsmöte

Extra lokalklubbsårsmöte ska hållas:

• Om vald eller av länsklubbsstyrelsen utsedd revisor i förening så yrkar.

Eller:

• Om minst en tredjedel av lokalklubbens medlemmar så yrkar.

Lokalklubbsstyrelsen kan kalla till extra lokalklubbsårsmöte om styrelsen bedömer att särskilda skäl finns.

Yrkande om extra lokalklubbsårsmöte ska vara skriftligt och ställt till lokalklubbsstyrelsen samt innehålla uppgift om det ärende eller de ärenden som ska tas upp till behandling samt skäl till yrkandet.

Extra möte ska hållas inom 90 dagar från den dag då yrkande inkom till styrelsen. Tid och plats för extra möte bestäms av styrelsen.

Kallelse till extra lokalklubbsårsmöte med uppgift om det eller de ärenden som ska tas upp till behandling ska senast 14 dagar före mötet vara utlyst i lokalklubbens medlemstidning och/eller klubbens hemsida eller ske genom personligt meddelande via e-post eller brev till de medlemmar som finns upptagna i senast tillgängliga medlemsförteckning. För kallelsen svarar lokalklubbsstyrelsen.

Moment 5 Röstning

Röstlängd för lokalklubbsårsmötet upprättas på grundval av vid mötet gällande medlemsförteckning.

Röstning med fullmakt får inte ske. Röstning sker som regel öppet.

Röstning vid val ska ske med slutna sedlar om någon medlem begär detta. Röstsedeln ska innehålla maximalt det antal namn som ska väljas.

I annat ärende än val kan röstning med slutna sedlar ske om någon medlem så yrkar och om lokalklubbsårsmötet så beslutar.

Som mötets beslut gäller den mening som erhåller flest röster.

Om antalet röster blir lika vid röstning med slutna sedlar avgörs ärendet genom lottning.

Vid lika röstetal i ärende där röstning med slutna sedlar inte sker gäller den mening som stöds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är medlem i lokalklubben. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. 

 

§ 8 Lokalklubbsstyrelse

Förvaltningen av lokalklubbens angelägenheter handläggs av en lokalklubbsstyrelse som väljs vid ordinarie lokalklubbsårsmöte.

Moment 1 Styrelsens organisation

Lokalklubbsstyrelsen ska bestå av ordförande och åtta, sex, fyra eller två övriga ordinarie ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter.

Moment 2

Ordinarie lokalklubbsårsmöte väljer årligen ordförande för ett år och halva antalet ordinarie ledamöter för två år samt suppleanter för ett år.

Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet vid ordinarie lokalklubbsmöte har visat eller, om röstetal saknas, enligt beslut av lokalklubbsstyrelsen.

Endast den som är medlem i lokalklubben kan väljas till ordinarie ledamot och suppleant.

Året räknas i detta avseende från ett ordinarie lokalklubbsårsmöte till och med nästkommande ordinarie lokalklubbsårsmöte.

Lokalklubbsstyrelsen har rätt att adjungera person eller personer. Denne eller dessa har yttranderätt men inte rätt att delta i beslut.

Lokalklubbsstyrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper för att sköta de arbetsuppgifter som styrelsen angett.

Lokalklubbsstyrelsen har sitt säte i den kommun där klubben är upptagen i myndigheternas föreningsregister.

Moment 3

Lokalklubbsstyrelsen sammanträder efter kallelse från ordförande eller, vid förhinder för denne, från vice ordförande.

Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per kalenderår.

Vid styrelsesammanträde ska protokoll föras.

Lokalklubbsstyrelsen är beslutsför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet.Som styrelsens beslut gäller den mening som får flest röster. Om röstetalet är lika gäller den mening som stöds av tjänstgörande ordförande.

Lokalklubbsstyrelsen kan i frågor av brådskande natur fatta beslut genom telefonsammanträde, e-post eller motsvarande.

Moment 4 Konstituerande styrelsesammanträde

Konstituerande styrelsesammanträde ska hållas i anslutning till ordinarie lokalklubbsårsmöte. Vid sammanträdet ska följande ärenden förekomma:

1. Mötets öppnande.

2. Beslut om protokollförare.

3. Beslut om justerare.

4. Beslut om firmatecknare.

5. Beslut om arbetande utskott, AU, till nästa ordinarie styrelsemöte.

6. Beslut om nästa möte.

7. Mötets avslutande.

Moment 5 Styrelsens uppdrag

Lokalklubbsstyrelsen ska, förutom vad som sägs i Stadgar för länsklubb, SKKs regler och riktlinjer och i övrigt i dessa stadgar:

• Inom sig utse vice ordförande.

• Inom eller utom sig utse sekreterare.

• Inom eller utom sig utse kassör. 

• Bereda ärenden som ska behandlas av lokalklubbsårsmöte.

• Verkställa av lokalklubbsårsmöte fattade beslut.

• Genomföra de uppdrag lokalklubbsårsmöte gett styrelsen.

• Ansvara för lokalklubbens tillgångar, arkiv och korrespondens.

• Senast 31 januari, årligen insända komplett medlemsförteckning per den 31 december till länsklubben.

• Senast tre veckor före ordinarie lokalklubbsårsmöte avlämna styrelsens verksamhetsberättelse samt årsbokslut med balans- och resultaträkningar till revisorerna och till länsklubbens styrelse.

• Avge yttrande över ärenden som överlämnats till lokalklubben av länsklubbens styrelse.

• Omedelbart efter justering av protokollet från styrelsesammanträde skicka ett exemplar till länsklubbens styrelse.

• Senast en månad efter ordinarie lokalklubbsårsmöte lämna länsklubben uppgift om styrelsens sammansättning och om viktigare funktioner utanför styrelsen.

• I övrigt sköta lokalklubbens angelägenheter.

 

§ 9 Revisorer

Lokalklubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av lokalklubbens angelägenheter ska årligen granskas av en av ordinarie lokalklubbsårsmöte vald revisor tillsammans med en av länsklubbsstyrelsen utsedd revisor. Lokalklubbens styrelse ska ha tillgång till revisorernas berättelse före ordinarie lokalklubbsårsmöte.

Revisor och revisorsuppleant väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tiden från det lokalklubbsårsmöte då val har skett till och med det därpå kommande ordinarie årsmötet.

Revisorernas berättelse ska ingå i de handlingar som före ordinarie lokalklubbsårsmöte sänds till medlemmarna, eller på annat sätt vara tillgänglig för dessa.

Ordinarie revisorer har rätt att begära att få närvara vid lokalklubbsstyrelsens sammanträden. Ordinarie revisorer ska få protokoll från lokalklubbsstyrelsens sammanträden.

Lokalklubbens revisor i förening med av länsklubbsstyrelsen utsedd revisor har rätt att yrka att ett extra lokalklubbsårsmöte ska hållas.

 

§ 10 Valberedning

Lokalklubbsårsmötets valberedning ska förbereda de val som stadgemässigt ska ske vid ordinarie lokalklubbsårsmöte. För valberedningens arbete fastställer lokalklubbsårsmötet ansvar och befogenheter.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, varav en ska vara sammankallande. Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga ledamöter två år. Sammankallande samt en ledamot ska väljas vid varje lokalklubbsårsmöte.

Valberedningen bör beredas tillfälle att närvara vid något av lokalklubbsstyrelsens sammanträden.

Valberedningens sammankallande ska få protokoll från lokalklubbsstyrelsens sammanträden. 

 

§ 11 Protokoll

Protokoll ska föras vid lokalklubbsårsmöte samt vid lokalklubbsstyrelsens sammanträden.

Protokollen ska återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattats och ska vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justerare.

Protokollen ska vara tillgängliga för medlemmar.

Protokollen enligt ovan ska arkiveras i enlighet med Centralstyrelsens utfärdade riktlinjer.

 

§ 12 Samråd

Samråd ska ske mellan länsklubben och lokalklubben samt mellan lokalklubben och övriga medlemsorganisationer som ingår i SKK inom lokalklubbens geografiska område, så att det gemensamma målet för länsklubben och lokalklubben uppnås.

 

§ 13 Force Majeure

SKK eller medlemsorganisation som på grund av omständighet som den inte kunnat råda över såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på det sätt som planerats, är inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang. SKK eller medlemsorganisation äger således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader. Medlemsorganisations beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till Centralstyrelsen. På motsvarande sätt äger SKK eller medlemsorganisation rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften.

SKK eller medlemsorganisation svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom SKK eller medlemsorganisation som fattat beslut om sådant evenemang svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.

 

§ 14 Stadgeändring

Förslag till ändring av stadgar för lokalklubb ska handläggas enligt § 7 moment 2 punkt 16.

Förslag till ändring av stadgar ska vara skriftligt och ska tillsändas länsklubben för vidare befordran till SKK senast den 1 november året före det år då ordinarie Länsklubbsfullmäktige hålls. SKKs Centralstyrelse ska yttra sig över förslaget till ordinarie Länsklubbsfullmäktige. Beslut om ändring av stadgar för lokalklubb fattas av ordinarie Länsklubbsfullmäktige.

 

§ 15 Upphörande av lokalklubb

Lokalklubben kan begära att få upphöra hos länsklubbens styrelse. Sådan begäran ska vara beslutad på lokalklubbens ordinarie lokalklubbsårsmöte med tre fjärdedels majoritet av de närvarande röstberättigade. Länsklubbens styrelse fattar beslut om lokalklubbens upphörande.

Vid upphörande av lokalklubb som medlemsorganisation i SKK ska klubbens tillgångar överlämnas till länsklubben för att användas för verksamhet inom lokalklubbens geografiska område enligt lokalklubbens sista årsmötesbeslut.